Divizioni Ligjor

1. Detyrat dhe përgjegjësit e Divizionit Ligjor janë:

1.1. Koordinon aktivitetet me të gjitha strukturat organizative të Agjencisë për zbatimin e Legjislacionit;

1.2. Ofron mbështetje ligjore në fushën e legjislacionit

1.3. Identifikon problemet e zbatimit të akteve normative;

1.4. Ofron mbështetje ligjore në hartimin e propozim-vendimeve, propozim-marrëveshjeve, propozim memorandumeve dhe propozim-kontratave;

1.5. Koordinon aktivitetet legjislative të Agjencisë me institucionet përkatëse;

1.6. Mirëmban regjistrin e akteve nënligjore të Agjencisë;

1.7. Merr pjesë në dëgjimet publike për kërkesat e pranuara për shpronësim, sipas vendimeve të Qeverisë;

1.8. Ofron këshilla dhe udhëzime sa i përket procesit të shpronësimit, sipas kërkesës.

2. Udhëheqësi i Divizionit Ligjor raporton tek Drejtori i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin Ligjor është dy (2).