Divizioni për Burime Njerëzore

1. Detyrat dhe përgjegjësite e Divizionit për Burime Njerëzore janë:

1.1. Koordinon planifikimin e burimeve njerëzore;

1.2. Administron rekrutimin e personelit;

1.3. Kontribon në rritjen e performancës së personelit nepërmjet motivimit dhe zhvillimit të planeve trajnuese;

1.4. Siguron zbatimin e procedurave për rekrutim dhe përzgjedhje, disipline, trajtim të ankesave, kërkesave të pushimit, vlerësimit të punës etj.

2. Udhëheqesi i Divizionit për Burime Njerëzore raporton tek Drejtori i Agjencisë.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Burime Njerëzore është tre (3).