Zyra e Drejtorit të Agjencisë

Zyra e Drejtorit të Agjencisë

1. Zyra e Drejtorit të Agjencise perbehet nga:

1.1. Drejtori i Agjencisë;

1.2. Një (1) nëpunes të nivelit profesional;

1.3. Një (1) nepunes të nivelit tekniko- administrativ;

1.4. Divizioni për Burime Njerëzore;

1.5. Divizioni i Prokurimit;

1.6. Zyrtar i certifikues;

1. 7.Auditori i brendshëm.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Agjencise përcaktohen me Ligjin Nr.04/L-146 për Agjencinë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës dhe legjislacionin përkates në fuqi.

3. Numri i të punësuarve në Zyren e Drejtorit të Agjencisë është dhjetë (l0).