• E ndërtuar nga: Komuna, Fshati

 Lapidar /  Petkoviq