• E ndërtuar nga: Fshati, Komuna

 Lapidar /  Treboviq