Vendim

 

ILAZ HALIMI emërohet në pozitë të CICERONIT me vlerë të koeficientit shtatë (7).

 

Arsyetim

 

Kandidati i suksesshëm, pas testit me shkrim dhe intervistës me gojë përzgjidhet në pozitën e lartë përmendur në pajtim me Legjislacionin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Vendimi u vendos si në dispozitiv, dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

 

Vendimi i dërgohet:

 

-Agjencisë së AMKMK-së;
-MAP-it.


Shkarko dokumentin