Varrezat e Martirëve - Tërrnje, Suharekë

 Varreza te Martirëve

  • Listing ID: 3544
  • E ndërtuar nga: Familja, Komuna
  • Nr parcelës:: P-72116047-00664-0