• E ndërtuar nga: OVL-UÇK-së dhe AMKMK

 Lapidar /  Strezoc