Shpallje e Konkursit për Lëvizje Brenda Kategorisë

Njoftim për Shpallje Konkursi për Lëvizje Brenda Kategorisë. Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar në të njëjtin
apo në një tjetër institucion të shërbimit civil.
Afati për aplikim fillon nga data 18/11/2021 deri më 25/11/2021

Konkurs Lëvizje Brenda Kategorisë